Łazany 103A, 32-020 Wieliczka tel/fax 12 250-61-55, e-mail: splazany@tlen.pl   
Patron PDF Drukuj EmailMaria Konopnicka - patronka naszej Szko?y


Urodzi?a si? w 1842 roku w Suwa?kach
jako crka Jzefa i Scholastyki Wasi?owskich

Zmar?a w  wieku 68 lat we Lwowie w roku 1910

W 1862r. wysz?a za m?? za Jaros?awa Konopnickiego. Urodzi?a 8 dzieci.


Konopnicka wsp?pracowa?a z wydawnictwami, pras? krajow?, organizacjami spo?ecznymi trzech zaborw.

Bra?a udzia? w walce o prawa kobiet, akcji pot?piaj?cej represje w?adz pruskich, w pomocy na rzecz wi??niw politycznych i kryminalnych.

Uznana za najwybitniejsz? poetk? swej epoki , zyska?a ogromn? popularno?? i autorytet dzi?ki liryce patriotycznej i spo?ecznej.  

' Nie mog? do was mwi?, jakbym chcia?a,
Ani do g??bi serca wam otworzy?,
Ale wy wiecie, jak dr?y i jak pa?a
S?owo to, ktre pragn? tu po?o?y?.
I stan?? przed nim z pochylon? g?ow?,
Wielkie, zakl?cia pe?ne, ciche s?owo.''


''... pos?g z ciebie wykuj? swobody
I dam ci miejsce pomi?dzy narody.''


''O bracia! Je?li sobie przebaczy?
co mamy, Zrbmy to zaraz, dzisiaj!
Do?? ?alw, do?? k?tni...
Otwrzcie nam ramiona!'

Kim by?a?

Poetk?

Prozaikiem

Publicystk?

Krytykiem

T?umaczk?

Nauczycielk?

Redaktork?

Dzia?aczk? na rzecz kobiet


Debiutowa?a jako poetka w 1870r.
Mia?a wwczas 28 lat.

Publikowa?a swoje utwory pod pseudonimami: Jan Sowa, Marko, Jan War??

Co by?o pierwsze?

Pierwszy utwr: Zimowy poranekw 1870r.

Pierwszy tomik poezji: wydano w 1881r.

Pierwsza gazeta, w ktrej publikowa?a: Kaliszanin

Pierwszy zbiorek utworw dla dzieci:   ?wiate?ko w 1884r.

Utwory Marii Konopnickiej to protest przeciwko niesprawiedliwo?ci spo?ecznej oraz ustrojowi nios?cemu ucisk i krzywd? ludzi. Nacechowane s? patriotyzmem, liryzmem i sentymentalizmem.

Co pisa?a?

Nawi?zuj?ce cz?sto do poezji ludowej, symbolizmu, parnasismu oraz romantyzmu i tradycji ludowej zbiory:

"Z mojej Biblii"

"Linie i d?wi?ki"

"Italia"

"Nowe pie?ni"

"G?os ciszy"

Utwory dydaktyczne:

"?piewnik historyczny"

"Ludziom i chwilom"

Poematy epickie:

"Przez g??bin?"

"Pan Balcer w Brazylii"

Zbiory opowiada? realistyczno psychologiczne:

"Cztery nowele"

"Moi znajomi"

"Ludzie i rzeczy"

"Na normandzkim brzegu"

Szkice reporta?owe:

"Za krat?"

"Obrazkw wi?ziennych"

Opowiadania dla dzieci:

"O krasnoludkach i sierotce Marysi"

"O Janku W?drowniczku"

"Na jagody"

ROTA

pie?? F. Nowowiejskiego
do s?w M. Konopnickiej .

Wiersz Marii Konopnickiej w pierwotnym zamierzeniu autorki by? protestacyjn? odpowiedzi? na ustaw? rz?du pruskiego
o przymusowym wyw?aszczeniu Polakw
z ziemi i stanowi? punkt kulminacyjny poetyckiej i publicystycznej kampanii Konopnickiej przeciwko germanizacyjnej polityce niemieckiej.

Utwr po raz pierwszy ukaza? si?
w krakowskim pi?mie "Przodownicy"
w 1908r. Popularno?? pie?ni zosta?a ugruntowana podczas uroczystych obchodw Roku Grunwaldzkiego w 500-lecie bitwy.

Wykonana po raz pierwszy 15 VII 1910 przez chry z ca?ej Polski w dniu ods?oni?cia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, na zawsze zapisa?a si? w pami?ci Polakw. 


Nie rzucim ziemi, sk?d nasz rd,
Nie damy pogrze?? mowy!
Polski my nard, polski lud,
Krlewski szczep Piastowy,
Nie damy by nas m?czy? wrg...
- Tak nam dopom? Bg!


Do krwi ostatniej kropli z ?y?
Broni? b?dziemy Ducha,
A? si? rozpadnie w proch i w py?
Krzy?acka zawierucha.
Twierdz? nam b?dzie ka?dy prg...
- Tak nam dopom? Bg!

Nie damy miana Polski zgnie??
Nie pjdziem ?ywo w trumn?
W Ojczyzny imi? i w Jej cze??
Podnosim czo?o dumne
Odzyska ziemi? dziadw wnuk
- Tak nam dopom? Bg!

Nie b?dzie Niemiec plu? nam w twarz,
Ni dzieci nam germani?.
Or??ny wstanie hufiec nas,
Duch b?dzie nam hetmani?,
Pjdziem, gdy zabrzmi z?oty rg...
- Tak nam dopom? Bg! 

 

Czas