Łazany 103A, 32-020 Wieliczka tel/fax 12 250-61-55, e-mail: splazany@tlen.pl   
Historia PDF Drukuj Email

Szko?a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w ?azanach

Zanim powsta? budynek nowej szko?y podstawowej w 1966 roku, nauka odbywa?a si? w starej, niewielkiej szk?ce po?o?onej nie opodal ko?cio?a. Pierwsza wzmianka o szkole w ?azanach wyst?puje w kronikach parafialnych pod dat? 28 wrze?nia 1864 roku. Wtedy to Ignacy Kruszewski, podarowa? karczm? stoj?c? naprzeciw ko?cio?a wraz z kawa?kiem gruntu na szk?k? parafialn?. W 1884 roku nast?pi? remont karczmy i dostosowano j? do wymaga? szkolnych. Powi?kszono jedyn? izb? szkoln?, ktra musia?a pomie?ci? wwczas ok. 180 uczniw. Szko?a mie?ci?a si? w tym budynku do 1896 roku.

W dniu 25 czerwca 1896 roku,  kiedy drewniany, sprchnia?y budynek nie nadawa? si? ju? do remontu, po?o?ono i po?wi?cono kamie? w?gielny pod now?, murowan? szko??. Komitetowi budowy przewodniczy? ksi?dz Franciszek B?ahut, proboszcz parafii. Nowa szko?a mie?ci?a si? w odleg?o?ci 20 m od drewnianego budynku. By?a to szko?a dwuklasowa z mieszkaniem dla nauczyciela, sk?adaj?cym si? z 3 pokoi i kuchni. Z ty?u, za szko??, wybudowano budynki gospodarcze. W 1901 roku, Komitet Ko?cielny odst?pi? kawa?ek pola, po?o?ony tu? przy szkole, na boisko gimnastyczne dla m?odzie?y i drog? dojazdow? do budynkw gospodarczych. W 1925 roku miejscowy proboszcz, ks. Kucharczyk, dokona? przebudowy pomieszcze? szkolnych. Powsta?y 3 sale lekcyjne, a od strony p?nocnej usytuowano sale do przedstawie?. W roku 1930/31 kierownik szko?y Stefan Krzyszkowski podj?? starania o unowocze?nienie szko?y poprzez dobudow? pi?tra, na ktrym mia?y znajdowa? si? dodatkowe sale lekcyjne. Utkn??y one jednak w martwym punkcie z uwagi na brak funduszy. Budynek istnieje do dzi?, lecz nie s?u?y juz celom dydaktycznym.

W czasie II wojny ?wiatowej, o?wiata na terenie ?azan przesta?a si? rozwija? z powodu zniszczenia budynku szkolnego i dewastacji pomocy naukowych przez kolejne, kwateruj?ce tam wojska. Jednak, na ile by?o to mo?liwe, odbywa?y si? zaj?cia szkolne. Nauczyciele prowadzili je we w?asnych mieszkaniach. Po ustaniu dzia?a? wojennych, liczba uczniw w szkole wzros?a do ok. 300, a w roku 1948/49 zorganizowano tak?e kursy pocz?tkowe nauki pisania i czytania dla doros?ych. Wtedy to wczesny dyrektor szko?y Stefan Ma?czyk powrci? do wcze?niejszej koncepcji rozbudowy szko?y. Zebrano pierwsze datki od mieszka?cw poszczeglnych wsi. Rozwi?zaniem tymczasowym mia?o by? utworzenie w 1959 roku, punktu filialnego w Jawczycach.

W 1964 roku podj?to budow? nast?pnej szko?y, w ktrej obecnie odbywa si? nauczanie. Do jej wybudowania przyczyni?a si? dyrektor szko?y Wanda Karbowniczek wraz z Komitetem Budowy Szko?y w sk?adzie: Franciszek Wilk z ?azan, Tadeusz Musia? z Jawczyc, Stanis?aw Palonek ze S?awkowic oraz wielu mieszka?cw podejmuj?cych czyny spo?eczne. Nowej szkole nadano imi? genera?a Karola ?wierczewskiego. Organizacj? ?ycia szkolnego w latach 1972 - 1984 zajmowa?a si? dyrektor Barbara Zieli?ska. Nast?pnie obj??a to stanowisko dyrektor Alicja Pasek. Wy? demograficzny w latach 80-tych narzuci? konieczno?? rozbudowy obiektu szkolnego, gdy? nauka odbywa?a si? do godziny 18-tej. W 1987 roku zabudowano w czynie spo?ecznym, wn?k? od strony wschodniej. Komitet Budowy stanowili: Adam Forczek  ze Zborwka, Jzef Tomasik ze Zborwka, Danuta Nowak z Jawczyc, Tadeusz Szafra?ski z ?azan, Jzef Majka ze S?awkowic. Przy budowie pomagali mieszka?cy ?azan, Jawczyc, S?awkowic, Tr?bek i Su?owa.

W 1992 roku zmieniono imi? patrona szko?y. Nowym patronem szko?y w ?azanach wybrana zosta?a wielka poetka, nowelistka i pisarka dla dzieci, Maria Konopnicka. Dnia 23 maja 2004 roku odby?o si? uroczyste nadanie szkole sztandaru z wizerunkiem patronki.
 

Czas