Łazany 103A, 32-020 Wieliczka tel/fax 12 250-61-55, e-mail: splazany@tlen.pl   
Procedury bezpieczeństwa COVID 19 PDF Drukuj Email

.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łazanach obowiązują od 1 września 2020r.

 

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. 1.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łazanach wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
  i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. 2.Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. 3.Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacjąobligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. 4.Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 5. 5.W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. 6.W szkole, w częściach wspólnych, jest obowiązek noszenia maseczki ochronnej na twarzy – zarówno przez uczniów, jaknauczycieli. Na lekcjach, nie ma takiego obowiązku, nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci z oddziału przedszkolnego.
 7. 7.Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 8. 8.Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 9. 9.Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 10. 10.Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 11. 11.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 12. 12.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 13. 13.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych

 1. 1.W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 , a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na kolejne dziecko – jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5godzin dziennie o 2m2, jeżeli powyżej 5h to
  o 2,5m2 .
 2. 2.Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 3. 3.Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 4. 4.Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 5. 5.Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. 6.Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

 

§ 3

Wybór formy kształcenia

 1. 1.formy   kształcenia   – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   Gminy Biskupice,   na   terenie   której ma   siedzibę   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łazanach, jeżeli został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów   w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356),dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 2. 2.W sytuacji niezaliczenia gminy Biskupice do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 3. 3.przypadku   zaliczenia   Gminy Biskupice do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
  1. 1)mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
  2. 2)kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

 1. 4.W przypadku zaliczenia gminy Biskupice do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. 5.Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt1 wymaga uzyskaniaorganu   prowadzącego  i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. 6.Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 wymagazgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. 7.Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 5. 8.W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

§4

Nauczyciele

 1. 1.Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. 2.Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. 3.Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. 4.Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły lub w dzienniku papierowym.
 5. 5.Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. 6.Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. 7.Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. 8.W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 9. 9.W częściach wspólnych budynku szkoły, nauczyciel porusza się w maseczce ochronnej.

 

                                                             § 5

Rodzice

 1. 1.Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. 2.Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. 3.Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. 4.Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. 5.Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. 6.Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. 7.W częściach wspólnych budynku szkoły, rodzic porusza się w maseczce ochronnej.

 

 

§6

Pracownicy szkoły

 1. 1.Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. 2.Maseczki winny być używane w kontaktach z uczniami, rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. 3.Podczas wykonywania czynności służbowych bez kontaktu z uczniami, rodzicami oraz osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. 4.Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. 5.Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. 6.Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. 7.Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. 8.Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
  1. 1)utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
  2. 2)dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
  3. 3)dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
  4. 4)dezynfekcji toalet,
  5. 5)dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej.
 9. 9.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 10. 10.Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  1. 1)sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  2. 2)napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  3. 3)wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 11. 11.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

§ 7

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego

 1. 1.Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. 2.W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęciadanym dniu.
 3. 3.Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. 4.Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 5. 5.Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko wejściem przy sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 6. 6.Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły.
 7. 7.Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się wejściem od strony wschodniej (od strony kuchni).
 8. 8.Uczniowie spóźnieni do szkoły, po godz. 8.20, wchodzą do szkoły głównym wejściem.
 9. 9.Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

§ 8

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

 1. 1.Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. 2.Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. 3.Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. 4.Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. 5.W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 6. 6.Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniówczasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 7. 7.Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 8. 8.Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 9. 9.Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 10. 10.Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 11. 11.Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

 

 

 

§9

Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku

 1. 1.Firma Cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. 2.Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringowąśrodki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
 3. 3.Po przyjeździe do szkoły:
 4. a)kierowca będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,
 5. b)pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowemaseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu,
 6. 4.Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wrazresztkami.
 7. 5.Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.
 8. 6.Posiłki wydaje pracownik obsługi.
 9. 7.Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole,następnie po wyschnięciu zdezynfekowane.
 10. 8.Naczynia i sztućce muszą być jednorazowego użytku.
 11. 9.W przypadku braku oddzielnego pomieszczenia-stołówki, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 12. 10.Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuacjękraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 10

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. 1.Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. 2.Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 3. 3.Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. 4.W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. 5.Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. 6.Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. 7.Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 

§ 11

Kontakt z osobami trzecimi

 1. 1.Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. 2.W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. 3.Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłączniewyznaczonym do tego obszarze: (przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. 4.Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 5. 5.W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe byłydobrym stanie i nieuszkodzone.

 

 • § 12

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. 1.Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.
 2. 2.O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. 3.Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza sięodrębnym pomieszczeniu.
 4. 4.W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali..
 5. 5.Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. 6.W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. 7.O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieliczce, oraz organ prowadzący szkołę.
 8. 8.Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. 9.Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. 10.Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować sięwytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. 1.Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. 2.Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. 3.Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. 4.Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. 5.W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. 6.Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. 7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. 8.Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. 9.Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. 10.O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 14

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

§15

Postanowienia końcowe

 1. 1.Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
 2. 2.Procedura może być modyfikowana.
 3. 3.Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. 4.Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. 5.Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez dziennik elektroniczny
 6. 6.O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. 7.Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

 

Czas